Egészség Program

Általános Szerződési Feltételek 


A Karrierépítők Szociális Szövetkezet célja:
a pályakezdő fiatalok munkaerőpiacra lépésének támogatása,
és a hajgyógyászat, mint közérzetjavító szolgáltatás bevezetése 
Észak-Kelet Magyarországon.

Általános Szerződési Feltételek


A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Egészség Program szolgáltatásait, amit az alábbi feltételek mellett nyújt.

 • Üzemeltető cég:                                                        Karrierépítők Szociális Szövetkezet
 • A cég székhelye:                                                        4244 Újfehértó, Bartók Béla u. 12.
 • Cégjegyzékszám:                                                      24310372-2-15
 • Adószám:                                                                  15-02-050853
 • Képviselő:                                                                  Varga István   /    +36 70 320 20 84

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az Egészség Program, mint a marketing és képzéseket célzó találkozók rendszerének használatára vonatkozó feltételeket. Az Egészség Program és a Tag közötti szerződés a Tag általi szabályos tagi regisztrációval – kivéve a visszautasítás esetét – jön létre az első tagdíj megfizetésével (jóváírásával), illetve ezt követően kezdi meg az Egészség Program a szolgáltatásnyújtást. A Felek közötti, magyar nyelvű szerződés (ÁSZF) írásbeli szerződésnek minősül, amelyet az Egészség Program rögzít, illetve a Tag számára hozzáférhetővé tesz. Az Egészség Program fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról az Egészség Program rövid felhívás formájában tájékoztatja a Tagjait. Az Egészség Program biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Vendég és Tag számára a http://www.karrierepitok.hu címen folyamatosan elérhető és a Tag, illetve Vendég számára előhívható, tárolható.


A Működési Szabláyzat és vezérelvek megnevezésű, az Egészség Program honlapján közzétett dokumentum a jelen ÁSZF-nek integráns elválaszthatatlan mellékletét képezi. A jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadóak az Egészség Program által nyújtott marketing és képzési szolgáltatás, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével létrejövő jogviszonyra, általános jelleggel szabályozza a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az Egészség Program, továbbá az Egészség Program alábbiakban definiált tagjaira, szereplőire és tevékenységeire.

Preambulum:

Az Egészség Program márkanév, a hozzá kapcsolódó kapcsolati marketing és képzési rendszer, valamint az Egészség Program know-how üzemeltetője, ekként a jelen ÁSZF-ben rögzített szolgáltatások nyújtója a Karrierépítők Szociális Szövetkezet.


Az Egészség Program célja, hogy tagjai számára a kapcsolatépítes és képzés területén olyan megbízható keretrendszert biztosítson, amely lehetőséget teremt a jobb életminőség elérésére.


Az Egészség Program tagok számára kötelező megismerni, elfogadni és alkalmazni az Egészség Program Általános Szerződési Feltételeit és Szabályzatát (továbbiakban ÁSZF).


Jelen ÁSZF célja, hogy az Egészség Program tagsággal rendelkező partnerek és üzleti partnerek számára hatékony információt szolgáltasson a tagságukból származó személyes és üzleti előnyök teljes mértékű kiaknázására.

I. Fogalmak

EGÉSZSÉG klub

Lokális értékközösség, amelyet az egészséges életmódot választó emberekből áll, akik érvényes Egészség Program tagsággal rendelkeznek. A Tagok tagságukat azzal a céllal váltották, hogy növeljék a saját, valamint az értékközösségük (egészség klubjuk) egyéb tagjainak életminőségét az Egészség Program segítségével.


Klub találkozó

Az EGÉSZSÉG klub tagjai és vendégeik 2 hetente rendszeresen találkoznak egymással, rendszerint ugyanazon helyszínen, és ugyanabban az idősávban. Céljuk, hogy az Egészség Program által meghatározott program keretein belül új információkra, módszerekre, lehetőségekre, kapcsolatokra és ajánlásokra tegyenek szert, amelyek javítják a résztvevők életminőségét.


Tag

Minden olyan személy, aki az Egészség Program részére az éves tagsági díjat megfizette, és tagsága még nem járt le, valamint elfogadta a http://karrierepitok.hu weboldalon közzétett Általános szerződési feltételeket és Működési szabályzatot, valamint az Adatkezelési szabályzatot és adatvédelmi nyilatkozatot, ekként az Egészség Program rendszerben tagként szerepel, és a tagsági jogviszonya nem került megszüntetésre.


Szakértő Tag

Minden olyan személy, vagy vállalkozás aki valamilyen egészséggel kapcsolatos területet képvisel, és az Egészség Program részére az éves szakértői tagsági díjat megfizette, és tagsága még nem járt le, valamint elfogadta a http://karrierepitok.hu weboldalon közzétett Általános szerződési feltételeket és Működési szabályzatot, valamint az Adatkezelési szabályzatot és adatvédelmi nyilatkozatot, ekként az Egészség Program rendszerben tagként szerepel, és a tagsági jogviszonya nem került megszüntetésre.


Tagjelölt / Szakértői tagjelölt

Minden olyan személy, aki a tagsági kérelmét az Egészség Program számára benyújtotta, és a jelentkezés elutasításáról, vagy elfogadásáról a vezetőség még nem hozott döntést.


Személyes közreműködő

A tag által tartósan kijelölt és az Egészség Program rendszerében a tag képviseletében személyesen eljáró természetes személy, mely személyt és annak helyettesét, valamint elérhetőségeiket Tag köteles a Tagi belépési nyilatkozatában megadni.


Tagsági díj

A tag által az Egészség Program részére az Egészség Program által nyújtott marketing és képzési szolgáltatások, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatások ellenében az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint rendszeresen fizetendő éves (365 nap) díj.


Tagsági jogviszony

Az Egészség Program által nyújtott marketing és képzési szolgáltatásainak, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatásoknak az ÁSZF-ben meghatározott terjedelmű igénybe vételével kapcsolatos jogok és kötelezettségek összessége a tagra nézve, a tagsági díjjal fedezett időszakra.


EGÉSZSÉG klub alapító tagjai

Az EGÉSZSÉG klub azon első tagjait nevezzük alapítóknak, akik előre meghatározott gazdasági céllal létrehozták az értékcsoportot, és életre keltették a lokális EFGÉSZSÉG klubot. 


Látogató vendég

Minden olyan személy, aki egy Tag meghívására résztvesz az EGÉSZSÉG klub találkozóján, megismeri annak tevékenységét és működését.

Az Egészség Program szabályzata a vendégek számára 2 próbaalkalmat biztosít 12 hónap alatt, ahol teljes betekintési lehetőségeket kínál az adott EGÉSZSÉG klub életébe és működésébe. 


II. A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE

 1. Tagjelölt célja, hogy új ismeretekkel, kapcsolatokkal fejlessze önmagát, hogy jobb életminőséget érjen el.
 2. Tagjelölt elfogadja, hogy az EGÉSZSÉG klub alapítói döntenek a jelentkezését illetően, hogy elfogadja-e a csatlakozási szándékát?
 3. A tagjelölt elfogadja, hogy az Egészség Program, illetve az érintett EGÉSZSÉG klub alapítói fenntartják a jogot, hogy a jelentkezést külön indoklás nélkül visszautasítsák.
 4. Amennyiben az EGÉSZSÉG klub alapítói elfogadták tagjelölt csatlakozási kérelmét, a tag tagsági jogviszonya azzal a nappal jön létre, amikor megfizette a tagsági díjat.
 5. A tagjelölt a tagsági díj megfizetésével egyidejűleg kijelenti, hogy elolvasta, megismerte, és magára vonatkozóan kötelezőnek elfogadja az Egészség Program Általános Szerződési Feltételeket, a Működési szabályzatot, valamint az Adatkezelési szabályzatot és Adatvédelmi nyilatkozatot.
 6. A tagsági jogviszony addig tart, amíg a tagdíjjal fedezett időszak le nem jár, és a tag teljes mértékben betartja az Egészség Program Általános Szerződési Feltételeket, a Működési szabályzat és irányelveket, illetve az ÁSZF alapján fel nem mondja azt.

III. A SZAKÉRTŐI TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE

 1. A Szakértői Tagjelölt célja, hogy új üzleti kapcsolatokkal, együttműködésekkel fejlessze önmagát és vállalkozását, hogy magasabb profitot realizáljon.
 2. A Szakértői Tagjelölt elfogadja, hogy az EGÉSZSÉG klub alapítói döntenek a jelentkezését illetően, hogy elfogadja-e a csatlakozási szándékát?
 3. A Szakértői Tagjelölt elfogadja, hogy az Egészség Program, illetve az érintett EGÉSZSÉG klub alapítói fenntartják a jogot, hogy a jelentkezést külön indoklás nélkül visszautasítsák.
 4. Amennyiben az EGÉSZSÉG klub alapítói elfogadták tagjelölt csatlakozási kérelmét, a Szakértői Tag tagsági jogviszonya azzal a nappal jön létre, amikor megfizette a tagsági díjat.
 5. A Szakértői Tagjelölt a tagsági díj megfizetésével egyidejűleg kijelenti, hogy elolvasta, megismerte, és magára vonatkozóan kötelezőnek elfogadja az Egészség Program Általános Szerződési Feltételeket, a Működési szabályzatot, valamint az Adatkezelési szabályzatot és Adatvédelmi nyilatkozatot.
 6. A Szakértői Tagjelölt tagsági jogviszonya addig tart, amíg a tagdíjjal fedezett időszak le nem jár, és a tag teljes mértékben betartja az Egészség Program Általános Szerződési Feltételeket, a Működési szabályzat és irányelveket, illetve az ÁSZF alapján fel nem mondja azt.

IV. A TAGSÁGI DÍJ MEGFIZETÉSE

 1. A Tag és Szakértői Tag jelöltköteles az Egészség Program számára a tagsági díjat minden esetben előre megfizetni az Egészség Program, Gránitbanknál vezetett, 12100011 - 10123188 - 00000000 számú számlaszámára.
 2. A tagsági díj megfizetésének az minősül, ha az adott összeget jóváírták az Egészség Program számláján.
 3. Tagsági díj mértéke:
  1. TAG éves tagdíja: 25.000.- Ft + Áfa (azaz huszonötezer forint + Áfa)
   Ebben az esetben a tagsági díjjal fedezett időszak a tagság kezdetének dátumától számított 365 nap, amennyiben tag betartja jelen ÁSZF - II.6.pontjában foglaltakat.
  2. SZAKÉRTŐI TAG éves tagdíja: 60.000.- Ft + Áfa (azaz hatvanszezer forint + Áfa)
   Ebben az esetben a tagsági díjjal fedezett időszak a tagság kezdetének dátumától számított 365 nap, amennyiben tag betartja jelen ÁSZF - III.6.pontjában foglaltakat.
 4. A tagsági díj megváltoztatatásának jogát az Egészség Program fenntartja, tekintettel a kapcsolati marketing és képzési szolgáltatás, valamint a know-how és a rendszerjellemzők változásának lehetőségére is. A megváltozott tagsági díjakat az Egészség Program előzetesen közli.
 5. A tagsági díjnak az Egészség Program részére való megfizetése az Egészség Program által nyújtott kapcsolati marketing és képzési szolgáltatásoknak, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatásoknak a tagsági díjjal fedezett időszakra – bármely további jognyilatkozat nélkül – ráutaló magatartással való megrendelését jelenti.
 6. Az Egészség Program köteles a megfizetett tagsági díj(ak)ról szabályszerű számlá(ka)t kiállítani és eljuttatni tag részére a díj megfizetésétől számított 15 napon belül.
 7. A tagsági díj az Egészség Program kapcsolati marketing és képzési szolgáltatásnak, valamint az egyéb kapcsolódó szolgáltatásoknak a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerinti igénybe vételi lehetősége.

V. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELE

Az Egészség Program vállalja a kapcsolatépítést és képzéseket célzó találkozók rendszerének működtetését és fejlesztését, az alábbi feladatokkal:

 • az Egészség Program alapítói (alvállalkozói) hálózat kiépítése és üzemeltetése, amely elősegíti és katalizálja az EGÉSZSÉG klubok, azon túl a tagok működését.
 • az EGÉSZSÉG klub (ÁSZF, Működési szabályzat és irányelvek) döntéseit végrehajtó adminisztratív háttér kiépítése, működtetése, fejlesztése és kontrollja.
 • az Egészség Program keretrendszer folyamatos fejlesztése, ami maximalizálja a tagok által elérhető üzleti eredményt (lásd: üzleti kapcsolatok, piaci jelenlét, együttműködések, stb).
 • az alapítók rendszeres networking, és vállalkozói készség/szakmai fejlesztő képzések portfolió bővítését.
 • webes felületek és applikációk üzemeltetését a hatékony kommunikáció és szervezés elősegítéséért.
 • a Tagok számára olyan új ismereteket, módszereket és kapcsolatokat, amivel fejleszteni tudja önmagát, hogy jobb életminőséget érjen el.
 • a Szakértői Tagok számára együttműködő partnerkapcsolatok kialakításának elősegítését, az üzletszerzés, a marketing, vagy egyéb projekt célok megvalósításában.
 • minőségbiztosítás, ami kiterjed a tagi elégedettség-, és eredményesség mérésre.

A Tag az Egészség Program kapcsolati marketing és képzési szolgáltatás igénybe vételére, valamint a know-how használatára bárhol jogosult, ahol az Egészség Program EGÉSZSÉG klubokat üzemeltet, a tagsági díjjal fedezett időszakban.

A Szakértői Tag az Egészség Program kapcsolati marketing és képzési szolgáltatás igénybe vételére, valamint a know-how használatára kizárólag a részvételével működő EGÉSZSÉG üzleti klubokban jogosult a tagsági díjjal fedezett időszakban.

Az Egészség Program jogosult alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni (az alapítói hálózat kialakítására).

Vis major helyzet esetén, amennyiben baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály, mint háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó következményeképpen, amely a tag, illetőleg az Egészség Program hatáskörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó az Egészség Program rendezvényeire, programjaira, illetőleg szolgáltatásaira.

A Szakértői Tag köteles az EGÉSZSÉG klubban személyesen közreműködő személyt és annak helyettesét megnevezni. A személyes közreműködő köteles kötelezettséget vállalni az Egészség Program valamennyi szabályzatának betartására. A Szakértői Tag nevében kizárólag a személyes közreműködő jogosult bármilyen nyilatkozatot tenni. A Szakértői Tag a személyes közreműködőjét, vagy annak helyettesét visszahívhatja, és új személyes közreműködőt, illetve helyettesíőt jelölhet, azonban mindez nem járhat a Működési Szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentumban és a jelen ÁSZF egyéb mellékleteiben meghatározott kötelezettségeinek sérelmével, és a változást az érintett EGÉSZSÉG klub alapítóinak el kell fogadnia.

VI. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

A tagsági jogviszony megszűnik:

 • okszerű indokolást tartalmazó, jogszerű rendkívüli felmondással;
 • a következő tagsági díj fizetésére vonatkozó kötelezettségnek 10 (tíz) naptári napot elérő elmulasztása esetén.

A tagsági jogviszony megszűnésével minden tisztség és módosított tagsági jogviszony is megszűnik egyidejűleg.

VII. TITOKTARTÁS

A Tag, Szakértői Tag és a személyes közreműködő időbeli korlát nélkül köteles minden általában elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa megismert minden üzleti titkot, így különösen a többi tag üzleti titkait, továbbá az Egészség Program kapcsolati marketing és képzési szolgáltatás elemeinek és a know-how valamint egyéb rendszerjellemzők és ismeretanyagok titkosságát megőrizze, továbbá, hogy annak bármely harmadik személy általi másolhatóságát megakadályozza.

VIII. SZELLEMI TULAJDON

Az Egészség Program weboldalain, az on-line és off-line médiában, valamint az Egészség Program rendezvényein megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok az Egészség Program, közreműködői, illetve szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket az Egészség Program, közreműködői, illetve szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a tagok és harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A Tagok és Szakértói Tagok által az Egészség Program szolgáltatásaival kapcsolatban, illetőleg az Egészség Program rendezvényei során az Egészség Programmal, közreműködőivel és szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken az Egészség Program ingyenesen korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Az Egészség Program minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható, külön ellenérték fizetéséhez nem köthető.

Az Egészség Program időbeli és térbeli korlátozás nélkül jogosult a Tagok és Szakértői Tagok észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a tagok részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

IX. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével a tag (képviselője, személyes közreműködője, illetve mindezek helyettesei) kijelenti, hogy a szükséges adatkezeléshez az Egészség Program Adatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint hozzájárul.

A Tag, vagy Szakértői Tag kijelenti, hogy az általa az Egészség Program részére megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A Tag, vagy Szakértői Tag vállalja, hogy az adataiban, illetve az általa átadott adatokban bekövetkezett változásokról haladéktalanul tájékoztatja az Egészség Programot, és közreműködő partnereit. Az Egészség Program kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő felhasználása miatt az Egészség Programot nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár harmadik személy, vagy tag szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha az Egészség Program a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.

X. KÁRTÉTÉS

Az Egészség Program nem vállal semmilyen felelősséget a többi Egészség Program Tag, vagy Szakértői Tag és a szerződéses partnerek által nyújtott egyéb termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az általuk nyújtott szolgáltatásokat és termékeket a Tag, vagy Szakértői Tag kizárólag a saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. Az Egészség Program nem vállal semmilyen felelősséget a többz Egészség Program Tag, vagy Szakértői Tag, és a szerződéses partnerek által biztosított egyéb szolgáltatások és termékek igénybe vételével, illetőleg használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

A Tag, vagy Szakértői Tag, illetőleg a személyes közreműködője – a taggal egyetemlegesen – teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa az Egészség Program rendezvényeinek keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind az Egészség Program, mind a közreműködői és szerződéses partnerei, mind a többi tag, mind a harmadik személyek irányában.

Az Egészség Program kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a tag vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott az Egészség Program bármely közreműködőjének, szerződéses partnerének vagy tagjának, illetve harmadik személynek.

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Tag, vagy Szakértői Tag egyéb jogait és kötelezettségeit a Működési szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentum tartalmazza. Ahol a Működési szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentum Tagot, vagy Szakértői Tagot említ, ott azon a személyes közreműködőt is érteni kell azonos jelentéstartalommal.

A jelen ÁSZF és a melléklete, a Működési szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentum egyoldalú változtatásának jogát az Egészség Program fenntartja tekintettel a marketing és képzési szolgáltatás, valamint a know-how és rendszerjellemzők változásának lehetőségére is. A Tag, vagy Szakértői Tag tudomásul veszi, hogy az Egészség Program a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani, amely az Egészség Program által üzemeltetett honlapon történő közzététellel azonnali hatállyal hatályba lépnek.

A rendelkezéseket az Egészség Program előzetesen a www.karrierepitok.hu honlapon közzéteszi. A Tag, vagy Szakértői Tag az Egészség Program által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a jelen ÁSZF-ben és módosításaiban foglaltakat. A szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével a tag kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadja.

Az Egészség Program üzemeltetője Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.

Amennyiben a jelen ÁSZF bármelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része érvénytelen, ez nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényesek maradnak.

Az Egészség Program és a Tag, vagy Szakértői Tag a jelen ÁSZF-fel, illetőleg az Egészség Program által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket elsősorban peren kívül kötelesek egymással rendezni, a peres eljárást csak ennek sikertelensége esetén jogosultak igénybe venni. Felek megállapodnak, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből  vagy azzal összefüggésben,  annak  megszegésével,  megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott bíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.

Érdekel az Egészség Program...

Karrierépítők Továbbképzés-szervezői, 
Tanácsadó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet

Székhely: 4244 Újfehértó, Bartók Béla út. 12.
Adószám: 24310372-2-15
Cégjegyzékszám: 15 02 050853
Képviseli: Varga István elnök
Email: info@karrierepitok.hu
Mobil: 70 320 2084

Copyright 2018, Karrierépítők Szociális Szövetkezet