Egészség Program

Működési szabályzat 


A Karrierépítők Szociális Szövetkezet célja:
a pályakezdő fiatalok munkaerőpiacra lépésének támogatása,
és a hajgyógyászat, mint közérzetjavító szolgáltatás bevezetése 
Észak-Kelet Magyarországon.

Fogalmak

 

EGÉSZSÉG klub

Lokális értékközösség, amelyet az egészséges életmódot választó emberekből áll, akik érvényes Egészség Program tagsággal rendelkeznek. A Tagok tagságukat azzal a céllal váltották, hogy növeljék a saját, valamint az értékközösségük (egészség klubjuk) egyéb tagjainak életminőségét az Egészség Program segítségével.


Klub találkozó

Az EGÉSZSÉG klub tagjai és vendégeik 2 hetente rendszeresen találkoznak egymással, rendszerint ugyanazon helyszínen, és ugyanabban az idősávban. Céljuk, hogy az Egészség Program által meghatározott program keretein belül új információkra, módszerekre, lehetőségekre, kapcsolatokra és ajánlásokra tegyenek szert, amelyek javítják a résztvevők életminőségét.


Tag

Minden olyan személy, aki az Egészség Program részére az éves tagsági díjat megfizette, és tagsága még nem járt le, valamint elfogadta a http://karrierepitok.hu weboldalon közzétett Általános szerződési feltételeket és Működési szabályzatot, valamint az Adatkezelési szabályzatot és adatvédelmi nyilatkozatot, ekként az Egészség Program rendszerben tagként szerepel, és a tagsági jogviszonya nem került megszüntetésre.


Szakértő Tag

Minden olyan személy, vagy vállalkozás aki valamilyen egészséggel kapcsolatos területet képvisel, és az Egészség Program részére az éves szakértői tagsági díjat megfizette, és tagsága még nem járt le, valamint elfogadta a http://karrierepitok.hu weboldalon közzétett Általános szerződési feltételeket és Működési szabályzatot, valamint az Adatkezelési szabályzatot és adatvédelmi nyilatkozatot, ekként az Egészség Program rendszerben tagként szerepel, és a tagsági jogviszonya nem került megszüntetésre.


Tagjelölt / Szakértői tagjelölt

Minden olyan személy, aki a tagsági kérelmét az Egészség Program számára benyújtotta, és a jelentkezés elutasításáról, vagy elfogadásáról a vezetőség még nem hozott döntést.


Személyes közreműködő

A tag által tartósan kijelölt és az Egészség Program rendszerében a tag képviseletében személyesen eljáró természetes személy, mely személyt és annak helyettesét, valamint elérhetőségeiket Tag köteles a Tagi belépési nyilatkozatában megadni.


Tagsági díj

A tag által az Egészség Program részére az Egészség Program által nyújtott marketing és képzési szolgáltatások, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatások ellenében az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint rendszeresen fizetendő éves (365 nap) díj.


Tagsági jogviszony

Az Egészség Program által nyújtott marketing és képzési szolgáltatásainak, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatásoknak az ÁSZF-ben meghatározott terjedelmű igénybe vételével kapcsolatos jogok és kötelezettségek összessége a tagra nézve, a tagsági díjjal fedezett időszakra.


EGÉSZSÉG klub alapító tagjai

Az EGÉSZSÉG klub azon első tagjait nevezzük alapítóknak, akik előre meghatározott gazdasági céllal létrehozták az értékcsoportot, és életre keltették a lokális EFGÉSZSÉG klubot. 


Látogató vendég

Minden olyan személy, aki egy Tag meghívására résztvesz az EGÉSZSÉG klub találkozóján, megismeri annak tevékenységét és működését.

Az Egészség Program szabályzata a vendégek számára 2 próbaalkalmat biztosít 12 hónap alatt, ahol teljes betekintési lehetőségeket kínál az adott EGÉSZSÉG klub életébe és működésébe. 


 

1. A tagsági jogviszonyra vonatkozó szabályzat:


1.1 A csatlakozó tag megismerte és elfogadja az EGÉSZSÉG klubra vonatkozó szabályokat, valamint támogatja azok EGÉSZSÉG klubon belüli és kívüli betartatását.


1.2 A tagsági díj évente fizetendő. Az érvényben lévő tagdíjakat a mindenkor életben lévő ÁSZF, illetve személyes tájékoztatást az EGÉSZSÉG klub alapítói adnak, az Egészség Program központi iránymutatása alapján. A tagjelölteknek a tagdíjat a jelentkezés elfogadásától számított 8 munkanapon belül kell kiegyenlíteniük.


1.3 Az Egészség Program tagság megszerzése után a tagdíj nem visszatéríthető. Kivéve, ha a tagjelölt jelentkezési folyamat során az érintett EGÉSZSÉG klub alapítói elutasítják a jelentkezőt, ebben az esetben a tagsági díj visszajár.


1.4 A tagdíjak nem ruházhatóak át egyik személyről a másikra, kivéve, ha a tagdíjat társas vállalkozás fizette be, amely egy másik alkalmazottját, képviselőjét delegálja a jelenlegi helyett. Az új jelentkező tagságát ebben az esetben is először az érintett EGÉSZSÉG klub alapítóinak kell jóváhagynia.


1.5 Az EGÉSZSÉG klubhoz Szakértői Tagként egy adott egészségügyi szakterület egy képviselője csatlakozhat. Ha a szakterületekkel kapcsolatban konfliktus merülne fel, a döntést az EGÉSZSÉG klub alapítói hozzák meg.


1.6 A Szakértői Tagoknak a fő foglalkozásukat kell képviselniük az EGÉSZSÉG klubban. Azon Szakértői Tagoknak, akik szeretnének szakterületi besorolásukon változtatni, az EGÉSZSÉG klub alapítóitól kell erre jóváhagyást kérnie és kapnia.


1.7 Ha a jelentkező Szakértői Tag szakterülete bármilyen módon ütközik egy másik Szakértői Tag szakterületével, a klubtag felelőssége azt – a jelentkező tagságának engedélyezése előtt – jelezni az Üzleti klub alapítói számára. Ha ezt nem teszi meg, az alapítók feltételezik, hogy nincsen ütközés.


1.8 Szakértői Tag az ÁSZF-ben foglaltak alapján arra szerez jogot, hogy a jelentkezésében meghatározott EGÉSZSÉG klub találkozóin rendszeresen részt vegyen, a tevékenységébe bekapcsolódjon, és a jelentkezésében megjelölt tevékenységi kört képviselje addig, amig érvényes tagsággal rendelkezik. Tag az ÁSZF-ben foglaltak alapján, bármelyik EGÉSZSÉG klub találkozóján rendszeresen részt vehet, mig érvényes tagsággal rendelkezik.


1.9 Ha Szakértői Tag áthelyezését kéri egyik EGÉSZSÉG klubból a másikba, áthelyezési kérelmet kell benyújtania, amellyel lemond jelenlegi EGÉSZSÉG klubjának tagságáról, majd pedig új jelentkezési lapot nyújt be azon EGÉSZSÉG klub alapítóinak, ahová áthelyezését kérte.


1.10 Az Egészség Program nyomtatványok kivételével a Szakértői Tagok és Tagok nem jogosultak az Egészség Program szellemi tulajdonának (pl. logók, védjegyek, elnevezések, szlogenek, szerzői jog által védett egyéb anyagok stb.) használatára. Ezek gyártása, elosztása, eladása, piaci értékesítése, vagy bármely termék vagy szolgáltatás reklámozása, az Egészség Program szellemi tulajdonának egyéb más módon történő használata az Egészség Program hivatalos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehetséges. A tagok az Egészség Program Branding előírásoknak megfelelő szabályokat kötelesek betartani minden engedélyezett használat során.

 

2. A Szakértői Tagok és Tagok üzleti találkozókon való részvételével kapcsolatos szabályzat:


2.1 A Szakértői Tagok találkozókon való részvétele döntő fontosságú az EGÉSZSÉG klub sikere szempontjából, ezért kötelező érvényű. A Tagok találkozókon való részvétele nem kötelező érvényű, de ajánlott.


2.2 A helyettesítés szabálya: ha egy Szakértői Tag nem tud részt venni egy találkozón, küldhet maga helyett helyettesítőt. Helyettesítőként számba jöhetnek például: tevékenységen belüli helyettesítő személy, vagy vele egyenrangú, és azonos szakterületet képviselő személy. A helyettes elsődleges célja a távollévő Szakértői Tag képviselete, de a találkozó folyamán lehetősége van saját tevékenysége bemutatására, ha az a csoport egyik tagjának tevékenységével sem konkurál.


2.3 Távolmaradás egészségügyi okok esetén maximum 12 hétig lehetséges, amennyiben Szakértői Tag előzetesen ezt jelezte az EGÉSZSÉG klub alapítóinak, és a tagdíj a vonatkozó időszakra ki lett fizetve, és Szakértői Tag kísérletet tett, a helyettesítés megoldására. A díjfizetés a távollét idején folyamatos.


2.4 Szakértői Tagok esetén rendszeres hiányzás, késés és/vagy korán távozás, etikátlan viselkedés és üzleti magatartás, aktivitás és elköteleződés hiánya, vagy az EGészség Program szabályzatainak be nem tartása esetén, az illetékes EGÉSZSÉG klub alapítóinak joga van szankcionálásra. A szankcionálás eszközei az alábbiak lehetnek:

 • nyílvános helyreigazítás kérése a klubtagok előtt (etikátlan viselkedés esetén
 • 10 perces Szakértői Tagi bemutató megvonása,
 • jól definiált próbaidő meghatározása, mérhető célok meghatározásával.
 • Szakértői tagság felfüggesztése 1 hónapra, utána aktiválási díjfizetéssel.
 • a Szakértői Tagság azonnali megszűntetése.

2.6 A  klubtalálkozók résztvevői listáinak célja a személyes kapcsolatépítés, azaz az üzleti ajánlatok adásának támogatása, ezért a résztvevők adatait előzetes beleegyezésük nélkül más célokra (pl. e-mail, vagy postai DM küldemények küldése stb.) nem szabad felhasználni. Az Egészség Program tagok ugyanakkor hozzájárulnak, hogy sikerük érdekében az Egészség Program szervezetétől időközönként leveleket, e-maileket, stb. fogadnak.

 

3. A Szakértői Tagok aktivitásával kapcsolatos szabályzat:


3.1 A kapcsolatrendszer megosztására vonatkozó szabályok:


3.1.1 A Szakértői Tag köteles EGÉSZSÉG klubja kapcsolatrendszerét és elérését építeni azzal, hogy rendszeresen ollyan kapcsolatokat ajánl, amelyek relevánsak az EGÉSZSÉG klubja tagi bővítése szempontjából, és a találkozókra rendszeresen látogató vendégeket hoz. Az EGÉSZSÉG klub alapítói saját hatáskörben meghatározhatják a rendszeresen hozott vendégek és ajánlások minimális számát, amely szükséges a klub fejlesztéséhez. 


3.1.2  A Szakértői Tag köteles az EGÉSZSÉG klubja kapcsolati tőkéjét azzal is építeni, hogy rendszeres és minőségi ajánlásokat az EGÉSZSÉG klubja más Szakértői Tagjai számára. 


3.2 Az EGÉSZSÉG klubban vállalt szerepkörökre vonatkozó szabályok:

A Szakértői Tag köteles az EGÉSZSÉG klubjában vállalt szerepköréhez tartozó feladatai maradéktalan ellátására. A Szakértői Tagok az EGÉSZSÉG klub működése érdekében különböző szerepköröket vállalnak, és ellátják az azzal járó feladatokat. A klub életében nélkülözhetetlen a Szakértői Tagok felelősségvállalása, ezen múlik az értékközösség hatékony és eredményes működése, ami minden tag számára fontos. A Szakértői Tagok a szerepkörök kialakításával megosztják egymás között a munkát, ezért a szerepkörökkel járó feladatok nem terhelik le az egyes tagot.

 

4. Az EGÉSZSÉG klubok találkozóinak szervezésével kapcsolatos szabályzat:


4.1. Az Egészség Program bármely városban elhatárolt földrajzi területen, üzletágban vagy közösségben létrehozhat EGÉSZSÉG klubokat, amelyek jogosulttá válnak további EGÉSZSÉG klubok szervezésére, ahol az emberek ”ajánlásra épülő üzletek” kialakítása, fejlesztése iránt érdeklődnek. Továbbá az Egészség Program fenntartja a jogot, hogy egynél több EGÉSZSÉG klubot alapítson egy közösségen, üzletágban vagy elhatárolt földrajzi területen belül, ahol az Egészség Program szolgáltatásaira igény van.


4.2. Az EGÉSZSÉG klub találkozói 2 heti rendszerességgel tartandóak azon a napon, amiben az értékcsoport alapítói megállapodott.


4.3. Az EGÉSZSÉG klub találkozóinak szervezését zz Egészség Program szervező szoftverrel támogatja. Az EGÉSZSÉG klub alapítóinak feladata az találkozók időpontjainak és előadóinak rendszerben történő naprakész kezelése, és folyamatos frissítése.


4.4. Az EGÉSZSÉG klub találkozóinak hossza pontosan 120 perc, ahová minden tagnak kötelező pontosan érkezniük, és a találkozó teljes időtartamára maradniuk.


4.5. Az EGÉSZSÉG klub találkozóinak forgatókönyve az Egészség Program által meghatározott keretrendszer és tematika alapján zajlik, melynek lebonyolításáról és a szabályok betartásáról az EGÉSZSÉG klubok alapítói felelnek, míg az Egészség Program minőségbiztosítást végez. A találkozók forgatókönyvének rövid vázlata:

 • Könnyed hangvételű, klub jelleget sugárzó találkozó levezetés
 • Képzés: életminőséget javító tréning a résztvevők számára, meghívott előadóval
 • Bemutatkozók: a részvevő Szakértői Tagok rövid bemutatkozása (tevékenység és milyen problémákat kezelnek)
 • Szakértői Tagi prezentáció: 1-2 tag 5-5, vagy 10 perces rövid bemutatkozó prezentációja tevékenységéről
 • Kérdezz-felelek, vita szekció, vélemény csere
 • Referenciák, sikersztorik, egyéb lehetőségek és privát jellegű bejelentések.
 • Az Egészség Program bemutatása: az EGÉSZSÉG klub céljainak rövid bemutatása a tagság előnyeiről, sikersztorik
 • Kötetlen kapcsolatépítés és egyeztetés: a résztvevők saját érdekeiknek megfelelően további egyeztetéseket végeznek

4.6. Az EGÉSZSÉG klub találkozóinak levezetése a klub alapítóinak feladata. 


4.7. Az EGÉSZSÉG klub találkozók 10 és 30 perces előadóiért, azok témaköri kiválasztásáért a klub alapítói felelősek. 


4.8. A 10 és 30 perces előadóival, és előadásaival szemben az Egészség Program az alábbi követelményeket támasztja: 

 • Az előadók nem köthetőek semmilyen vallási, faji, szexuális, vagy poltitikai nézetekhez, illetve előadásaik sem foglalhatnak állást ilyen kérdésben.
 • A 30 perces képzés célja az értékteremtés, azaz olyan közérdekű és fejlesztést célzó információk, módszerek, vagy gyakorlati tapasztalatok, amelyek nem tartalmazhat semmilyen reklám célú üzenetet.
 • A 10 perces előadó kizárólag az Egészség Program aktív tagsággal rendelkező Szakértői Tag lehet, akár más EGÉSZSÉG klubból, amennyiben erre engedélyt kap a klub Alelnökétől.
 • A 10 perces előadást tartó Szakértői Tagnak az előadására alaposan fel kell készűlnie.

4.9. Az Egészség Program gondoskodik a meghívható 30 perces előadi lista folyamatos fejlesztéséről, az Egészség Program központi irányelvei szerint - az Egészség Program kizárja a szélsőséges, illegális vagy ellentmondásos faji, vallási, szexuális, illetve politikai álláspontokat és nézeteket a találkozóiról.


4.10. Az EGÉSZSÉG klub találkozóinak látogató vendégeiről - azok meghívásáról, felkészítéséről, fogadásáról és vendégül látásáról az EGÉSZSÉG klub Szakértői Tagjai és Tagjai a felelősek. 


4.11. A vendégek, Tagok, Szakértői Tagok a potenciális vendég jelölteket (továbbiakban jelöltek) kizárólag azok előzetes hozzájárulásával rögzíthetik zz Egészség Program applikáción, vagy adminisztrációs felületein keresztül az Egészség Program adatbázisába.


4.12. A jelöltek adatainak felvitelénél az Egészség Program rendszere ajánlóhoz köti az új jelöltet. Ezzel folyamatosan nyomon követhető a jelölt érdekeltségi viszonya, illetve az Egészség Program Tagok és Szakértői Tagok vendéghívási aktivitása, azaz a klub közösségi elvárásaihoz való hozzájárulás. 


4.13. Az Egészség Program az új jelöltek leghatékonyabb taggá konvertálása érdekében az alapítói kizárólagosságot eredményes aktivitásokhoz köti, azaz a jelöltekből felépített érdekeltség kizárólag eredményes aktivitással tartható fenn. A jelölt csak abban az esetben tartozik végleg az illetékes alapító érdekeltségébe, amennyiben az a rögzítést követő 60 napon belül vendég státuszba kerül. 


4.14. A látogató vendégeket, az EGÉSZSÉG klubhoz való csatlakzás feltételeiről a klubhoz kötődő alapítók felelősek. A tagi belépések menedzselése is az alapítók feladata.

 

5. Az Egészség Program vendégekre vonatkozó szabályzata:


5.1. A látogató vendég évente maximum két alkalommal vehet részt bármelyik zz Egészség Program kötelékébe tartozó EGÉSZSÉG klubok  találkozóján. A meghívó tag köteles tájékoztatni a látogató vendéget az Egészség Program vendégekre vonatkozó etikai szabályokról.

Érdekel az Egészség Program...

Karrierépítők Továbbképzés-szervezői, 
Tanácsadó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet

Székhely: 4244 Újfehértó, Bartók Béla út. 12.
Adószám: 24310372-2-15
Cégjegyzékszám: 15 02 050853
Képviseli: Varga István elnök
Email: info@karrierepitok.hu
Mobil: 70 320 2084

Copyright 2018, Karrierépítők Szociális Szövetkezet